Business Model Canvas

เครื่องมือสำคัญ และเป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้มองธุรกิจที่จะทำได้ครบทุกมิติ นั่นคือ Business Model Canvas ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ใช้ในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ ( Business Model ) ซึ่งจะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 9 ส่วน ได้แก่

  1. Value Propositions เราเสนอคุณค่าอะไรให้แก่ลูกค้า
  2. Customer Segment กลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร
  3. Customer Relationships การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  4. Channels ช่องทางการสื่อสาร การกระจายสินค้า และเข้าถึงสินค้า
  5. Key Activities กิจกรรมหลักในธุรกิจนี้
  6. Key Partners พาร์ทเนอร์หลักในธุรกิจนี้
  7. Key Resource ทรัพยากรหลักที่จำเป็น
  8. Cost Structure โครงสร้างต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  9. Revenue Streams รายได้ของเราจากการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อเราเขียน Business Model Canvas ครบทุกส่วน ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพของธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร มีกำไรมาจากไหน มีต้นทุนอะไรบ้าง เป็นต้น