แผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Plan)

ตามปกติแล้วในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ หรือกิจการขนาดเล็กๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนการตลาดอยู่แล้ว ซึ่งในแผนการตลาดดังกล่าวมักจะระบุถึงแนวทางการทำการตลาดออนไลน์เอาไว้อย่างคร่าวๆเท่านั้น ดังนั้นหากกิจการของท่านกำลังมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้นแล้วล่ะก็ ท่านควรจะต้องจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ให้ละเอียดชัดเจนกว่าเดิม และต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาสถานการณ์ทางการตลาด ณ ปัจจุบัน
  2. ทบทวนเป้าหมายของธุรกิจ
  3. วิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน และความสามารถขององค์กร
  4. กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์
  5. กำหนดงบประมาณ และวางแผนการตลาดออนไลน์
  6. ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
  7. วัดผล และทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
  8. ปรับปรุงแผนการตลาดให้เหมาะสมตามสถานการณ์

กระบวนการดังกล่าวนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด และมีทิศทางการทำการตลาดออนไลน์ที่ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบัน หลายๆกิจการไม่ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการดังกล่าว ทำให้การทำการตลาดออนไลน์เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ไร้เป้าหมาย